Vedtægter

§ 1 Foreningen

Business Horsens er en uafhængig og selvstændig forening med hjemsted i Horsens Kommune.

§ 2 Formål

Business Horsens’ formål er at tilbyde ydelser der fremmer innovation og vækst hos foreningens medlemskunder, samt medvirke til forbedring af rammevilkår, den almindelige erhvervsudvikling og markedsføringen af Horsensområdet. 

§ 3 Medlemmer

3.1 Som medlemmer kan optages virksomheder, foreninger, organisationer, institutioner m.v. Privatpersoner kan optages, hvis Business Horsens skønner det relevant.

3.2 Bestyrelsen fastsætter årligt en række kontingentklasser.

3.3 Medlemskontingentets størrelse for hver kontingentklasse vedtages på den ordinære generalforsamling for ét år ad gangen med virkning fra førstkommende hele kontingentår (kalenderår). Privatpersoner, der tegner medlemskab, betaler kontingent efter mindste kontingentklasse.

3.4 Kontingentet med tillæg af moms opkræves én gang årligt ultimo året før. Ved indmeldelse i 1. kvartal betales fuldt kontingent. Ved indmeldelse i 2. kvartal betales ¾ kontingent. Ved indmeldelse i 3. kvartal betales ½ kontingent. Ved indmeldelse i 4. kvartal betales ¼ kontingent. Allerede erlagt kontingent refunderes ikke ved udmeldelse.

3.5 Udmeldelse skal ske skriftligt til sekretariatet med minimum 3 måneders varsel til den 1. januar eller 1. juli. Indmeldelse kan ske med dags varsel.

§ 4 Generalforsamlingen

4.1 Business Horsens’ øverste myndighed er generalforsamlingen.

4.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april i Horsens Kommune.

4.3 Generalforsamlingen indvarsles ved mail eller brev til medlemmerne senest 4 uger inden generalforsamlingen afholdes.

4.4 Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
 4. Fastlæggelse af det kommende års kontingent- og aktivitetssatser jf. § 3.2. og §3.3. 
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Ulige år vælges 4 medlemmer. Lige år vælges 4 medlemmer. 
 6. Valg af medlemmer til detailhandelsudvalget. Ulige år vælges 3 medlemmer. Lige år vælges 4 medlemmer. Kun medlemmer, der repræsenterer detailhandel, hotel, restaurant, ejendomsformidling og pengeinstitut beliggende i Horsens by, er valgbare og har stemmeret.
 7. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor.
 8. Behandling af indkomne forslag.
 9. Eventuelt.

4.5 Forslag, som af medlemmer ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indleveret til sekretariatet senest 3 uger inden generalforsamlingens afholdelse.

4.6 Medlemmer, som har forslag til bestyrelseskandidater eller forslag til kandidater til detailhandelsudvalget, skal indsende deres forslag til sekretariatet senest 3 uger inden generalforsamlingens afholdelse. 

4.7 Senest 2 uger før generalforsamlingen udsender bestyrelsen den endelige dagsorden for generalforsamlingen, herunder med angivelse af navnene på de personer, der er indstillet til nyvalg eller genvalg til bestyrelsen eller detailhandelsudvalget.   

4.8 Antallet af de på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer, der måtte repræsentere detailhandel, hotel, restaurant, ejendomsformidling og pengeinstitut kan maksimalt udgøre 2 personer foruden de 2 medlemmer af bestyrelsen, der udpeges af detailudvalget jf. § 7. Opstiller mere end 2 kandidater fra detailhandel, hotel, restaurant, ejendomsformidling og pengeinstitut til bestyrelsen, og opnår mere end 2 af disse kandidater stemmetal, i henhold til hvilket de vælges til bestyrelsen, vælges alene heraf de to kandidater, der har opnået flest stemmer.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter begæring af et flertal i bestyrelsen eller på forlangende af mindst 20 % af det samlede medlemsantal. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved mail eller brev til medlemmerne.

§ 6 Generalforsamlingens beslutninger

6.1 Alle beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 

6.2 Ethvert medlem råder ved afstemning over 1 (én) stemme. Medlemmer, der er i restance overfor foreningen, er ikke stemmeberettigede.

6.3 På generalforsamlingen kan stemmes ved skriftlig fuldmagt. Ingen kan ved fuldmagt råde over mere end 5 stemmer i alt.

§ 7 Bestyrelsen

7.1 Foreningen ledes af en bestyrelse på 13 personer:

 • 8 medlemmer vælges på generalforsamlingen for to år ad gangen.
 • 2 medlemmer udpeges af detailhandelsudvalget af dettes midte. Udpegningen følger generalforsamlingsåret. Genudpegning kan finde sted. 
 • 1 medlem er til enhver tid Horsens Kommunes siddende borgmester.
 • 1 medlem udpeges af LO Horsens-Hedensted for et år ad gangen. Udpegningen følger generalforsamlingsåret. Kun personer med arbejdssted hos en medlemsorganisation kan udpeges. Mulighed for udpegning forudsætter, at LO Horsens-Hedensted er medlem.
 • 1 medlem udpeges af DI Horsens for et år ad gangen. Udpegningen følger generalforsamlingsåret. Kun aktive erhvervsfolk, som er beskæftiget i en medlemsvirksomhed, kan udpeges. Mulighed for udpegning forudsætter, at DI Horsens er medlem.

7.2 Kun nuværende eller tidligere aktivt erhvervsudøvende medlemmer er valgbare. For selskaber, foreninger, organisationer og institutioner er det kun medlemmer af vedkommendes direktion, bestyrelse eller et tilsvarende ledelsesorgan, som er valgbare. Alle bestyrelsesmedlemmer har mulighed for genvalg. Bestyrelseshvervet er principielt ulønnet, men bestyrelsen kan tilkende et passende vederlag til et bestyrelsesmedlem, som udfører et hverv for Business Horsens, som ligger ud over den arbejdsindsats, som normalt fordres af et almindeligt bestyrelsesmedlem.

7.3 Under generalforsamlingen afgør dirigenten alle spørgsmål vedr. generalforsamlingens afvikling, herunder vedtægter og afstemningsform. Dog skal ethvert tilstedeværende stemmeberettiget medlem være berettiget til at kræve, at forslag som generalforsamlingen skal afgøre ved afstemning afgøres ved skriftlig afstemning.

7.4 Bestyrelsen foretager umiddelbart efter generalforsamlingen valg af formand og næstformand blandt bestyrelsens erhvervsrepræsentanter. Dersom bestyrelsen vælger en formand, som repræsenterer detailhandel, hotel, restaurant, ejendomsformidling og pengeinstitut beliggende i Horsens by, skal næstformanden udpeges blandt de øvrige medlemskategorier og vice versa. Bestyrelsens møder ledes af formanden og i dennes forfald af næstformanden.

7.5 Alle beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er fungerende formands stemme afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 7 medlemmer er til stede, og blandt dem enten formanden eller næstformanden.

7.6 Bestyrelsen afholder møde mindst 1 gang i kvartalet og i øvrigt efter behov.

7.7 Dersom et bestyrelsesmedlem afgår i utide, kan bestyrelsen, om ønsket, supplere sig med en anden person blandt medlemmerne. Valget af denne person skal bekræftes på førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling. Afgår mere end 3 bestyrelsesmedlemmer i utide inden for et kalenderår, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling for at vælge de nye medlemmer.

§ 8 Detailhandelsudvalg

8.1 Detailhandelsudvalget består af 7 personer, der vælges på den ordinære generalforsamling. Valgperioden er 2 år. Valgbare til detailhandelsudvalget er nuværende eller tidligere medlemmer indenfor kontingentklasserne detailhandel, hotel, restaurant, ejendomsformidling og pengeinstitut, og som er beliggende i Horsens by. Udvalget konstituerer sig selv med formand og næstformand.

8.2. Medlemmer, der repræsenterer detailhandel, hotel, restaurant, ejendomsformidling og pengeinstitut beliggende i Horsens by, betaler ud over medlemskontingent et obligatorisk aktivitetsbidrag. Horsens bys geografiske udstrækning fremgår af kortbilag. Bestyrelsen kan ved almindeligt stemmeflertal ændre den geografiske definition af Horsens by uden formel vedtægtsændring.

8.3. Detailhandelsudvalget fastsætter årligt en række aktivitetsklasser.

8.4. Aktivitetsbidragets størrelse for hver aktivitetsklasse vedtages på af detailhandelsudvalget for ét år ad gangen med virkning fra førstkommende hele kalenderår. 

8.5. Medlemmer, der er forpligtede til at betale aktivitetsbidrag, og som udmeldes i løbet af kontingentåret, er forpligtede til at betale aktivitetsbidrag frem til 31. december, uanset om medlemskabet er ophørt forinden. Aktivitetsbidraget opkræves forud med halvdelen hver 1. januar og 1. juli.  

§ 9 Tegningsregel

Business Horsens tegnes af den samlede bestyrelse, af bestyrelsesformanden i forening enten med erhvervsdirektøren eller et bestyrelsesmedlem, eller af et flertal af bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsen kan meddele prokura til erhvervsdirektøren.

§ 10 Sekretariatet

Business Horsens udfører sit virke gennem sekretariatet. Sekretariatet ledes af en erhvervsdirektør, der refererer til bestyrelsen. Bestyrelsen antager og afskediger erhvervsdirektøren. Business Horsens’ midler, der forvaltes af erhvervsdirektøren, kan efter bestyrelsens anvisninger udelukkende anvendes til de under § 2 nævnte formål. Erhvervsdirektøren fungerer som sekretær for bestyrelsen.

§ 11 Regnskabsår

Business Horsens’ regnskabsår er kalenderåret. 

§ 12 Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne skal ske med mindst 2/3 majoritet af de på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling afgivne stemmer.

§ 13 Foreningens opløsning

Beslutning om Business Horsens’ opløsning skal ske efter reglerne i § 12, idet det dog skal besluttes på to hinanden følgende generalforsamlinger, som skal afholdes med mindst 3 ugers mellemrum. Ved opløsning tilfalder Business Horsens’ formue Horsens Kommune, som skal anvende midlerne til erhvervsfremme.

 

Ikrafttræden

Vedtægterne erstatter de vedtægter, som blev besluttet på generalforsamlingen den 21. april 2016. 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 12. april 2018. 

 

Hent vedtægterne som pdf