Referat generalforsamling BusinessHorsens 2017

Referat af BusinessHorsens’ ordinære generalforsamling

Referat af BusinessHorsens’ ordinære generalforsamling torsdag den 23. marts 2017 på Hotel Pejsegården.

Årsmødet startede med buffet og netværk blandt de 274 tilstedeværende.

Erhvervsdirektør Signe Marie Smidt bød velkommen til BusinessHorsens’ Årsmøde 2017 og til den ordinære generalforsamling.

Konferencier Jesper Nygaard introducerede aftenens program.

BusinessHorsens’ ordinære generalforsamling

Punkt 1

Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog advokat Poul Erik Andersen, Advodan Sundhuset I/S, som blev valgt uden modkandidater.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved mail til med-lemmerne dateret 2. marts 2017, og der var tillige indrykket en annonce i Horsens Folke-blad den 2. marts 2017.

Dirigenten spurgte om der var deltagere, som endnu ikke havde registreret sig, og gjorde opmærksom på, at registrering stadig var muligt.

Dirigenten gjorde ligeledes opmærksom på at hvis nogle deltagere endnu ikke havde afleveret fuldmagter, så var det stadigt muligt.

Dirigenten introducerede BusinessHorsens’ sekretariat som stemmetællere ved aftenens afstemning og Tessa Salling som referent.

Punkt 2

Formanden aflægger bestyrelsens beretning.

Formanden aflagde bestyrelsens beretning.

Dirigenten takkede formanden for beretningen og spurgte, om der var nogen, der ønskede ordet i forbindelse med denne.

Ole Have Jørgensen bad om ordet og trådte op på scenen, hvor han indledningsvist roser årsmødets placering i Brædstrup.

Herefter gav Ole Have Jørgensen udtryk for sin undren over størrelsen på formandskabets honorar på kr. 130.000 kr. i lyset af størrelsen af foreningens budget og indtægternes oprindelse, som er medlemskontingenter, projekt-midler samt Horsens Kommune.

Ole Have Jørgensen udtalte endvidere, at det burde være en æressag at varetage formandshvervet i BusinessHorsens.

Ole Have Jørgensen undrede sig herudover over hvorledes formanden kan varetage formandskabet i BusinessHorsens, når han ikke er bosiddende i Horsens Kommune. Ole Have Jørgensen af-sluttede sin tale med at opfordre til godkendelse af beretningen med de nævnte perspektiver in mente.

Herefter fik Finn Damkjær Pedersen ordet og takkede Ole Have Jørgensen for synspunkterne. Finn Damkjær Pedersen påpegede, at der er tale om et arbejdsvejerlag og ikke et honorar til formandskabet, og at det nævnte beløb indeholder betaling til både formand og næstformand.

Han fortalte supplerende, at han selv har lagt mere end 500 timers arbejde for BusinessHorsens i løbet af 2016, og at han derfor finder det rimeligt at han modtager vederlag for disse.

Finn Damkjær Pedersen kommenterede herefter sin bopæl i Ikast-Brande Kommune og fortalte, at det af familiære årsager hidtil ikke havde været muligt for ham at flytte til Horsens Kommune, men at han og hans hustru nu overvejer at flytte til Horsens.

Dirigenten spurgte om der var yderligere kommentarer til beretningen, hvilket ikke var til-fældet, og konkluderede herefter, at beretningen var taget til efterretning.

Punkt 3

Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.

Jens Roesgaard fra Roesgaard & Partners kommenterede årsrapporten 2016, som var uddelt til deltagerne. Fornemste rolle at revidere regnskabet og dette er sket uden anmærkninger.

Jens Roesgaard gjorde opmærksom på, at deltagerne skulle have in mente, at der er sket ændringer i regnskabet fra 2016 idet der er sket fusion mellem de to foreninger.

Årets resultat viser et underskud på kr. 217.195,-.

Egenkapitalen udgør pr. 31.12. 2016 kr. 2.492.011,-

Ingen ønskede ordet i forbindelse med regnskabet, hvorefter regnskabet blev godkendt ved afstemning.

Signe Marie Smidt foreslog på bestyrelsens vegne uændrede kontingentsatser i 2018 i forhold til 2017:

Punkt 4

Fastlæggelse af det kommende års kontingent- og aktivitetssatser.

Antal ansatte    2018    2017
0 - 5 ansatte    1.250,00 kr.    1.250,00 kr.
6 - 20 ansatte    1.680,00 kr.    1.680,00 kr.
21 - 50 ansatte    2.920,00 kr.    2.920,00 kr.
51 ansatte og derover    6.840,00 kr.    6.840,00 kr.
Beløbene er ekskl. moms.

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål til kontingentsatserne for år 2018. Dette var ikke tilfældet, hvorefter bestyrelsens forslag til kontingentsatser for 2018 blev godkendt.

Forslag til aktivitetsbidrag for detailhandel 2018 (inkl. kontingent)
Antal medarbejdere    Søndergade    Sidegader    Ringgade    Periferi
1    4.060 kr.     2.904 kr.    2.140 kr.    1.748 kr.
2    6.996 kr.    5.458 kr.    3.668 kr.    2.716 kr.
3-4    12.952 kr.    9.864 kr.    6.652 kr.    3.564 kr.
5-7    21.964 kr.    16.500 kr.    11.032 kr.    8.404 kr.
8-15    27.924 kr.    20.724 kr.    14.072 kr.    13.684 kr.
16>    36.752 kr.    27.584 kr.    18.536 kr.    16.668 kr.
Beløbene indeholder både kontingent og aktivitetsbidrag og er ekskl. moms

Forslag til aktivitetsbidrag for pengeinstitutter og ejendomsformidlere 2018 (inkl. kon-tingent)

Antal ansatte    0 - 5    6 - 20    21 -50    51 ansatte og derover
Søndergade    9.500 kr.    9.930 kr.    11.170 kr.    15.090 kr.
Sidegader    7.120 kr.    7.450 kr.    8.380 kr.    11.320 kr.
Ringgade    4.840 kr.    4.260 kr.    4.790 kr.      6.840 kr.
Periferi i Horsens by    1.250 kr.    1.680 kr.    2.920 kr.      6.840 kr.
Beløbene indeholder både kontingent og aktivitetsbidrag og er ekskl. moms

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål til aktivitetsbidragene for 2018.
Da dette ikke var tilfældet, betragtede dirigenten aktivitetsbidraget 2018 for vedtaget.

Punkt 5

Valg af medlemmer til bestyrelsen og detailhandelsudvalg.

På valg til BusinessHorsens’ bestyrelse var: Finn Damkjær Pedersen, Pia Schildknecht, Niels Valeur og Søren Munch.

Finn Damkjær Pedersen, Niels Valeur og Søren Munch var villige til genvalg. Jens Eybye og Pia Schildknecht ønskede ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslog genvalg af Søren Munch samt nyvalg af Bo Ulsøe og Jeannette Refstrup, hvoraf den ene kandidat indtræder på den vakante plads, som opstod efter at Jens Eybye forlod bestyrelsen. Herudover var Preben Borregaard og Thomas La Cour opstillet.

Dirigenten introducerede de opstillede kandidater.

Herefter udførtes valghandlingen med 160 afgivne stemmer.

Dirigenten oplyste, at følgende bestyrelsesmedlemmer blev valgt:

Finn Damkjær Pedersen, Jeannette Refstrup, Niels Valeur, Bo Ulsøe og Preben Borregaard.

På valg til detailhandelsudvalget var Annette Hviid, Vagn Christensen og Birgit Fogh Kofoed mens Flemming Jensen havde valgt at udtræde af udvalget.

Dirigenten introducerede de opstillede kandidater.

Annette Hviid, Vagn Christensen og Birgit Fogh Kofoed var villige til genvalg.

Bestyrelsen foreslog genvalg af Annette Hviid, Vagn Christensen og Birgit Fogh Kofoed, samt nyvalg til Martin Lefevre.

Da der ikke var flere kandidater end ledige pladser, betragtede dirigenten kandidaterne som valgt.

Punkt 6

Valg af statsautoriseret eller registreret revisor.

Bestyrelsen foreslog genvalg af Roesgaard & Partners A/S.

Da der ikke var andre forslag, blev Roesgaard & Partners A/S valgt.

Punkt 7

Behandling af indkomne forslag.

Ingen forslag var indkommet.

Punkt 8

Eventuelt.

Der var ikke nogle punkter under eventuelt.

Finn Damkjær Pedersen takkede dernæst for valget og bød velkommen til de tre nye bestyrelsesmedlemmer samt takkede de tre afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats.

Peter Otto Nielsen takkede Flemming Jensen for indsatsen i detailudvalget og bød velkommen til Martin Lefevre i samme udvalg.

Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.

På et efterfølgende konstituerende detailhandelsudvalgsmøde blev Peter Otto Nielsen genvalgt til formand og Annette Hviid blev valgt til næstformand.

Efterfølgende konstituerede BusinessHorsens’ bestyrelse sig med Finn Damkjær Pedersen som valgt bestyrelsesformand og Peter Otto Nielsen som næstformand.

Efter årsmødet holdt borgmester Peter Sørensen tale til deltagerne; ”Fremtiden er her allerede”.

Erhvervsdirektør Signe Marie Smidt holdt derefter også tale til deltagerne;

”BusinessHorsens 2020”.

Jesper Buch underholdt under temaet ”Kick ass – fra kælder til millard”

Borgmester Peter Sørensen lykønskede 82 virksomheder og organisationer, der modtog HORSENS ALLIANCENs CSR mærke og blev suppleret af Finn Damkjær Pedersen, der talte om vigtigheden og værdien af CSR.

Horsens, den 30. marts 2017.

Tessa Salling

Referent